Brief aan de KNHS met betrekking tot kampioenschappen jonge paarden

Monday, March 30

Brief aan de KNHS met betrekking tot kampioenschappen jonge paarden

Vanmiddag is  de volgende brief en concept dagvaarding verstuurd naar de KNHS:

"Geacht bestuur,

Mede namens cliënte, Anglo European Studbook Limited,  bericht ik u thans als volgt in bovengenoemde kwestie.

Cliënte kan zich niet vinden in het gestelde in uw brief van 17 september 2014. Ditzelfde geldt voor mijn cliënten de heer R. Ehrens te Sevenum, de heer J.J. de Swart te Reek en mevrouw N.B. van der Muil te Reek, die zich aansluiten bij het eerder door en namens AES gestelde.

Namens cliënten voornoemd treft u bijgaand aan een concept kort geding dagvaarding. Aan de hand van de concept kort geding dagvaarding wordt het standpunt van cliënten nogmaals (en nader) uiteengezet. Mede hieruit volgt de onjuistheid en onhoudbaarheid van het door de KNHS ingenomen standpunt in haar brief van 17 september 2014.

Namens cliënten wordt de KNHS verzocht om binnen 14 dagen na heden schriftelijk aan te geven of zij alsnog bereid is om aan de vorderingen zoals geformuleerd in het petitum van de concept dagvaarding tegemoet te komen en daarover met cliënten in gesprek te gaan.

Zolang de KNHS niet onvoorwaardelijk en volledig tegemoet komt aan de vorderingen voornoemd van cliënten, hebben cliënten geen andere mogelijkheid dan de kort geding procedure in gang te zetten. In dit verband ontvang ik dan ook graag binnen 4 dagen na heden de eventuele verhinderdata van de zijde van de KNHS, welke ik dan zal voegen bij mijn te versturen brief aan de Voorzieningenrechter. Bij gebreke van de (tijdige) ontvangst van verhinderdata uwerzijds zal ik de Voorzieningenrechter aangeven dat ik deze niet van u heb mogen ontvangen.

Zoals u uit het voorgaande heeft kunnen afleiden zijn cliënten bereid om in gesprek te gaan met de KNHS, maar zal dit geen vertragend effect kunnen of mogen hebben. Derhalve zal, zolang tussen partijen geen overeenstemming komt te bestaan, de kort geding procedure zonder vertraging worden doorgezet.

Graag verneem ik uw reactie, waarbij dezerzijds alle rechten en weren worden voorbehouden."    


Met vriendelijke groet,
MVWS Advocaten LLP

Diederik Molier
Advocaat - Partner"


Terug